Balkanski hronopiji – Promocija knjige Nemanje Džuverovića

U saradnji sa Mikser House-om nastavljamo sa hispanizacijom!

Zapo?injemo ciklus hispanskih ve?eri i kulturnih programa koji ?e se održavati svakog drugog ponedeljka. U terminu od 18:30, a pre ve? tradicionalne milonge u Mikser House-u, organizova?emo programe razli?itih sadržaja, a sve u cilju podizanja svesti doma?e javnosti o velikom bogatstvu hispanskih kultura, o sve ve?em politi?ko-ekonomskom uticaju hispanskih zemalja, i samim tim, o zna?aju u?enja španskog jezika. 

Prvo ovakvo druženje posve?eno je promociji knjige Nemanje Džuverovi?a, koji govore?i o fenomenu ekonomske nejednakosti, daje osvrt na region Latinske Amerike koja uspeva da iznedri originalna rešenja za na?važni?a politi?ka pitanja današnjice. 

Mikser House, 17.03.2014. u 18:30

Promocija knjige Nemanja Džuverovi? u okviru projekta "Balkanski hronopiji": Ekonomski faktori oružanih sukoba: Pove?anje ekonomske nejednakosti kao uzrok sukoba unutar država

 

"Hvata?u?i se u koštac sa fenomenom ekonomske nejednakosti, autor na valjan i argumentovan na?in uspeva da ubedi ?itaoca da ?e problem ne?ednakosti zapravo ?edan od klju?nih sa ko?im se ?ove?anstvo danas suo?ava, kao i da posledice širenja i produbljivanja ne?ednakosti mogu biti ?edan od najvažni?ih uzroka sukoba u 21. veku. Knjiga pruža potpuni uvid u relevatnu svetsku literaturu, pri ?emu se pojedini važni po?movi, autori i njihova dela po prvi put po?avlju?u na srpskom ?eziku. Tako?e, isti?e se autorova sposobnost da na razumljiv i na?širo? ?itala?ko? publici dostupan na?in ob?asni veoma složene po?move, autore i njihove teori?e što ni?e ?est slu?a? u našo? politi?ko? nauci. 

Posebna vrednost rada ?este posebni osvrt na region Latinske Amerike ?ija uloga u svetsko? politici posta?e sve ve?a zahvaljuju?i originalnim rešenjima za na?važni?a politi?ka pitanja današnjice. Tako i ovde, na primeru Brazila i Venecuele, možemo videti svu povezanost pitanja ne?ednakosti, sukoba, unutrašnje i spoljne politike. Ponekad, originalnost rešenja ne garantu?e uspeh, a ponekad upravo ta originalnost predstavlja ?ednu od alternativa neoliberalnom kapitalizmu, ko?i ?e upravo doprineo drasti?nom pove?anju ne?ednakosti." 

Dragan Živojinovi?, Fakultet politi?kih nauka

 

U?esnici na promociji:

Radmila Nakarada, Fakultet politi?kih nauka

Aleksandar Miloševi?, Fakultet politi?kih nauka

Dragan Živojinovi?, Fakultet politi?kih nauka

 

Moderator

Jelena Spasojevi? (Društvo hispanista)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *